جعفر تاتلاری

جعفر تاتلاری

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مهدی تاتلاری

مهدی تاتلاری

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مجتبی تاتلاری

مجتبی تاتلاری

مدیر توسعه بازار

مدیر توسعه بازار

باقر تاتلاری

باقر تاتلاری

مدیر تولید

مدیر تولید

صادق تاتلاری

صادق تاتلاری

رئیس هیات مدیره

رئیس هیات مدیره

هادی تاتلاری

هادی تاتلاری

مدیر عامل

مدیر عامل

X